► Thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân do người sử dụng tự nguyện cung cấp (tên Faccebook, SĐT, địa chỉ nhà/cơ quan), được lưu trữ trong hệ thống phần mềm của Bean Mart.

► Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được sử dụng khi khách hàng tự nguyện cung cấp và lưu trữ cho đến khi Khách hàng có yêu cầu xóa bỏ tài khoản của mình trên hệ thống Bean Mart

► Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng.

Tất cả thông tin Khách hàng sẽ thuộc phạm vi quản lý của Phòng chăm sóc Khách Hàng của Bean Mart. Bất cứ thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ có liên quan đến tài khoản, Khách hàng có thể liên hệ thông qua:

– Hotline: 0917 575 999

– Kênh hỗ trợ trực tuyến (Chat online: m.me/beanmartvn)

► Phương thức và công cụ để Khách hàng tiếp cận, chỉnh sửa thông tin cá nhân

Trong trường hợp có sự thay đổi liên quan đến thông tin cá nhân, Khách hàng có thể liên hệ hotline hoặc Fanpage để chỉnh sửa thông tin cũng như được cập nhật những tiện ích và thông tin mới cho Khách hàng.